Het waarborgen van uw privacy 
Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw privacy en vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Allereerst verzamelen wij alleen die persoonsgegevens van u, die nodig zijn voor een goede dienstverlening. Daarnaast worden persoonsgegevens door ons zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Zo kunt u er zeker van zijn dat wij uw gegevens nooit verkopen aan anderen. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Dat betekent dat wij:

  • duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
  • het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
  • eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
  • uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
  • wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om er onder andere voor te zorgen deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
  • passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
  • uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Welke persoonsgegevens gebruiken wij en waarom?
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de diensten die u van ons vraagt. Hierin onderscheiden wij zorgvragers en medewerkers. Wilt u hier inzage in, neem dan contact op via de hierboven genoemde contactgegevens.

Waarom verzamelen wij uw persoonlijke gegevens?

Huisartsen en andere verwijzers

Om onze medewerkers hun werkzaamheden zo goed mogelijk uit te kunnen laten voeren zijn gegevens nodig. De huisarts/ verwijzer wordt op de hoogte gebracht van begin en afsluiting van een behandeling. Incidenteel kan overleg nodig zijn.

Cookies 
Voor een optimaal gebruik van onze website maken wij gebruik van cookies. De volgende sites/diensten plaatsen cookies op onze site:

Google
Facebook
Linkedin
Instagram

Websites van derden
Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van die website, voor meer informatie over de manier waarop zij met uw gegevens omgaan.

Uw rechten
De AVG geeft u rechten om inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens bij welke organisaties worden verwerkt. U kunt daarbij gebruik maken van het inzagerecht, het recht op rectificatie van uw gegevens, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking van verwerking van uw persoonsgegevens en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Ook van het Samenwerkingsverband Psychoconsult Almere kunt u uitsluitsel krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij uw graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 22 mei 2019.